Kahoot del 2 / Videotips

Dersom ein tykkjer det er tungt å komme i gong på eiga hand, finn ein mange gode instruksjonsvideoar på YouTube. Dei forklarar enkelt og visuelt korleis ein går fram når ein skal lage quiz med meir. Denne er kanskje den mest grundige eg har kome over:

GetKahoot si eiga heimeside på YouTube er også nyttig. Der kan ein mellom anna sjå intervju med Kahoot! sin skapar Alf Inge Wang. Han byr på fleire gode råd og tips.

Elles er det mange fine videoar som viser Kahoot i praksis. Elevane sitt engasjement og begeistring over å kunne stoffet, er det som gjer Kahoot! så morosamt!

Del gjerne i kommentarfeltet om de veit om fleire gode videoar.

Ha ein fin dag!

/Inga

 

Kahoot_colours-35

Beste, norske oppfinninga sidan ostehøvelen?

Capture

Med spelgenerasjonen i klasserommet

Kvifor slit elevane med å motivere seg til vanskelegare mattestykke medan dei i friminuttet set seg ned med mobilspel kor dei (pr)øver igjen og igjen til dei har runda alle nivå? Korleis overføre dette drivet til faglege utfordringar? Dette er eit spanande spørsmål som mange lærarar og skuleforskararar har grunna på. Det siste halvåret har det dukka opp eit nytt læringsverkty som tek sikte på å løyse denne utfordringa, -nemleg Kahoot!

Det er ei stund sidan eg høyrte om Kahoot! for første gong, men grunna permisjonstid tok det ei stund før eg fekk prøvd det ut i klasserommet. No har eg endeleg fått prøvd ut læringsverktyet i fleire klasserom, -og for ei oppfinning!

Elevar som reiser seg frå pulten i klasserommet for å lese spørsmålet raskast mogleg slik at dei kan svare før dei andre. Elevar som ropar begeistra “EG VEIT DET!!!” medan dei spelar. Elevar som gir beskjed i forbifarten ut døra at “jeg skal lese noe sinnsykt på leksa til neste time, for da skal jeg ha flest rette”. Elevar som spør om dei kan nytte Kahoot! i førebuing til munnleg eksamen fordi det motiverer dei til pugging. Alle desse opplevingane har eg hatt som lærar dei siste vekene i ulike klassar, i ulike fag, på ulike trinn.  Det har vore ei mildt sagt interessant og morosam affære.

Screenshot_5_6_13_8_19_AM-2Kva er Kahoot! ?

Mange lærarar nyttar Kahoot! aktivt i klasseromma allereie, men er du seint ute som meg, er her ei lita forklaring.

Kahoot! er kort og godt eit nettbasert undervisningsverkty som gjer det mogleg å ha quiz, avstemmingar og spørjeundersøkingar i klasserommet. Kahoot nyttar konkurranseinstinktet og spelegleda hjå elevane slik at læring vert lystbetont og gøy.

Kahoot! er utvikla av spelprofessor Alf Inge Wang ved NTNU. Spelet vart publisert i september i fjor og har vore ein braksuksess, -både i Noreg og internasjonalt.

– Kahoot! er et sosialt læringsspill som brukes i klasserommet for å aktivisere og motivere studenter, for å teste kunnskap, for å repetere viktige momenter i en time, og for å gi et avbrekk i forelesningen som både er morsom og nyttig, forklarer Alf Inge Wang til NRK.no.

Kva treng ein?

Ein treng ein brukarprofil på GetKahoot.com, eit SmartBoard eller prosjektor i klasserommet og tilgjengelege smarttelefonar, nettbrett eller pcar med internettilgong til elevane. Det er gratis å nytte Kahoot og ein treng ingen lisens. Ein kan spele Kahoot! med alt i frå 2 elevar på eit grupperom til ein forelesingssal med 300 studentar.

Quiz

Ein lagar ein quiz på GetKahoot.com. Ein skriv inn spørsmål og 2-4 svaralternativ. Ein markerer kva for eit svaralternativ som skal vere korrekt. Ein kan også legge til bilete eller videosnuttar for å illustrere spørsmålet. Når ein har skreve inn ynskja antal spørsmål, avslutter ein med å skrive ei kort skildring av quizen og markere om den skal vere offentleg eller lukka. Om den er offentleg, kan utenforståande søke den opp i Kahoot sitt ope bibliotek og nytte den. Dersom den er lukka, har berre du og dei du deler ut pinkoden til, tilgong til den.

Eksempel på korleis skjermen ser ut når ein lagar spørsmåla.

Eksempel på korleis skjermen ser ut når ein lagar spørsmåla.

Når du skal køyre quiz, koblar ein pcen til prosjektor/SmartBoard slik at alle ser skjermen i klasserommet. Elevane får utdelt pin-kode som dei loggar på med på Kahoot.it. -Så er det berre til å spele i veg. Quiz-spørsmåla dukkar opp på skjermen i klasserommet og elevane skal svare på mobilen, nettbrettet eller pcen sin. Ein får kontinuerleg statusoppdatering om kven som ligg i tet gjennom quizen (topp fem), noko som triggar konkurranseinstinktet hjå elevane.

Eksempel på korleis spørsmåla vert vist på SmartBoard/prosjektor.

Eksempel på korleis spørsmåla vert vist på SmartBoard/prosjektor.

Det er ikkje nok å svare rett alternativ, ein bør også svare raskast mogleg. Dess meir tid ein treng til å resonnere seg fram til svaret, dess færre poeng er det mogleg å få. Det er difor ein fordel å kunne stoffet godt.

Slik ser skjermen til elevane når dei skal svare under quizen. Dei trykker fortast mogleg på det dei trur er rett svaralternativ.

Slik ser skjermen til elevane når dei skal svare under quizen. Dei trykker fortast mogleg på det dei trur er rett svaralternativ.

I etterkant av ein quiz, kan ein transportere resultata til eit Excel-ark kor ein får ein god oversikt over resultata til kvar enkelt elev. Dette er difor også eit godt verkty til å nytte i vurderingsarbeidet. Eg hadde vore litt forsiktig med å nytte Kahoot under skikkelege prøvar, men som uformell lekseprøve, oppfrisking av tidlegare stoff eller som ein trigger på innlæringa av stoffet, fungerer Kahoot optimalt.

Spørjeundersøkingar og avstemmingar

Kahoot kan også nyttast til spørjeeundersøkingar og avstemmingar om både sosiale og faglege tema. Desse funksjonane har eg prøvd ut nokre få gonger, og ser stor nytteverdi med omsyn til å sparke i gong diskusjonar og fagsamtalar. Dette kan også vere eit godt verkty i klassens time for å effektivisere avstemmingar om ulike saker med meir.

tumblr_mm7wirs80B1snsa9ro1_1280

Positive erfaringar
 • Stort engasjement hjå elevane. Kahoot! treff tydeleg ei nerve hjå spelgenarasjonen i klasserommet.
 • Enkelt å bruke, -både for lærar og elev.
 • Gjenbrukspotensiale. Har du laga ein standardisert quiz, kan du køyre den igjen og igjen. Bruk same quiz i fleire klassar og hent den fram når du skal friske opp kunnskap hjå elevane . Testen vert lagra og ligg tilgjengeleg i det private bibliotek ditt på GetKahoot.
 • Stort bibliotek med quizar, spørjeundersøkingar etc. som er laga av andre brukarar. Søk opp via søkeord og kategoriar. Reduserer forarbeid og ein må ikkje alltid finne opp hjulet på nytt.
 • Grundig oversikt over den enkelte sine resultat i Excel-ark reduserer rettearbeid.
 • Er kva du gjer det til. Kan nyttast både som uformelt krydder i timane men også til tyngre vurderingsoppgåver.
 • Motiverer eleven til meir jobbing med stoffet fordi det er kult å komme øvst på resultatlista.
 • Positivt fokus. Avdekkar kven som ligg i topp-fem. Elevane ser ikkje kven som ligg nederst på resultatlista.
 • Er eit supert verkty i elevarbeid og gruppearbeid. Elevane lagar Kahoot! til kvarandre. Elevane må ta på lærarbrillene og tenkje over kva som er relevante spørsmål til stoffet. Fører til mykje refleksjon og gode fagdiskusjonar.
 • Kahoot! er ein brei platform som samlar fleire funksjonar på same stad.
Negative erfaringar
 • “Stressande musikk”.  Enkelte elevar opplever bakgrunnsmusikken som særs stressande. For nokre fører det til at dei ikkje ynskjer å delta. Eg har løyst dette ved å ha på lydlaus, noko som har fungert fint.
 • Lause rammer fører til mykje tidssvinn. Dersom elevane får finne på kallenamn sjølve, renn tida fort ut. Mange vil finne på morosame kallenamn og brukar lang tid. Her er det viktig med god klasseleiing. Eg har som hovudregel at elevane brukar fornamnet sitt og at ein har fem minutt til å logge seg inn. Dei som ikkje har logga seg inn innan dette, må stå over runden. Slik lukar ein bort tidstjuvar og elevane loggar seg effektivt på. Å sitte og sjå på at dei andre spelar er keisamt.
 • Fleire elevar skriv inn tullenamn (sjå punkt ovanfor) som er upassande. Dette har vore eit problem som fleire lærarar melde frå om til Kahoot!. Dei har no laga ei løysing kor den som styrer Kahooten kan trykke på upassande kallenamn som dukkar opp på skjermen. Spelaren vert kasta ut av spelet og skjermen hans/hennar vert raud. Slik kan ein sjå kven det er. Eleven kan logge seg på igjen, -men med eit godkjent namn.
 • Misbruk av andre elevar sitt namn. Då elevane skriv inn namna sine sjølve, er det rom for at enkelte kan skrive inn namnet på andre elevar i klasserommet i all hemmelighet. Så langt har dette løyst seg ved at eleven som får misbrukt namnet sitt protesterer. Det er ingen elevar som ynskjer å “låne bort” namnet sitt med fare for at lånaren gjer det dårlegare i spelet enn kva ein sjølv ville ha gjort. Lærar og elevar har heile tida oversikt over antal pålogga og ser namna på fellesskjermen. Dette har difor vore ei utfordring som har løyst seg mellom elevane før spelet kjem i gong.

Har de prøvd ut Kahoot! i klasserommet eller på arbeidsplassen? Har de interessante erfaringar ein bør ta med seg vidare?

 

Klikk på biletet så kjem du til saka.

I Aftenposten

Klikk på biletet så kjem du til saka.

Klikk på biletet så kjem du til saka.

Høgdepunktet denne veka var heilt klårt å få stille opp i Aftenposten og tale nei-sida si sak i høve arbeidstidsavtalen. Eg stilte opp i saka med min kjære kollega Steen som ynskjer å stemme ja. Dette er ei vanskeleg sak som engasjerer stort i lærarnoreg.

Ha ein nydeleg søndag!

/Inga

Nynorsk

Reprise

Det nynorske skriftspråket er igjen i hardt vêr etter at Hedmark Frp gjekk inn for folkeavstemming om eit eller to skriftspråk. Ei eventuell avskaffing av nynorsk som offisielt skriftspråk vil vere ei avskaffing av nynorsk generelt sett. Det er det liten tvil om.

Våren 2012 hadde eg ein kronikk på trykk i Drammens tidende og Bergens tidende etter at dåverande kunnskapsminister tilrådde å avskaffe karakter i sidemål. Då tematikken er like aktuell i dag, tek eg like gjerne ein reprise.

Klikk på biletet for å komme til kjelda.

Klikk på biletet for å komme til kjelda.

Spørsmålet om karakter i sidemål, – eit sidespor i skriftspråkdebatten

Kristin Halvorsen og Utdanningsdirektoratet si tilråding om å avskaffe sidemålskarakteren omhandlar noko langt større enn ein einsleg karakter i norskfaget. Det er på tide at nokon tek den ubehagelege men òg særs nødvendige debatten rundt det nynorske skriftspråket sin plass i det norske samfunnet i dag.

Per dags dato er 87% av elevane i grunnskulen registrert med bokmål som hovudmål medan 13% har nynorsk som hovudmål. Talet på nynorskelevar har dala dei siste 20 åra. Eit av hovudargumenta for å avskaffe sidemålskarakteren er at ein ser behovet for å styrke kunnskapen i hovudmålet.

Lat oss frå byrjinga kalle ein spade for ein spade. Når ein omtalar sidemålet i media i dag, er det kort og godt nynorsken ein omtalar.

Dersom ein avskaffar sidemålskarakteren vil det høgst sannsynleg tilseie at ein i praksis reduserer det nynorske skriftspråket til eit annanrangs skriftspråk i Noreg. Pensum og læring som ikkje skal resultere i karakter, blir lett nedprioritert av både lærar og elev. Tidsramma for faget og omfanget av læreplanen i norskfaget er allereie på kollisjonskurs. Dette kan vera eit argument for at ein ikkje lenger kan forvente at den jamne elev beherskar begge skriftspråka. Ein slik konklusjon vil få ringverknadar elles i samfunnet. Dette vil ytterlegare undergrave nynorsken si jamstelling med bokmålet. Til sjuande og sist vil nynorsken henge i ein tynn tråd, spunnen av eit jamstellingsvedtak frå 1885.

Nynorsken blir stadig vekk framstilt som ei tvangstrøye i skulegongen. Eit fag som er utan nytte og som berre byr på trauste og evindelege vanskelege verbbøyingar. Samstundes viser gjennomsnittskarakterane at det berre er nokre få desimaltal som skil hovudmål frå sidemål på eksamen. Våren 2006 var gjennomsnittskarakteren i hovudmål 3,3 medan den var 3,1 i sidemål blant vidaregåande skuleelevar i landet. Skilnaden er liten.

Det dårlege omdømet er umusikalsk for ein nynorskbrukar i 2012. Nynorsken er, – tru det eller ei, – ikkje noko ein berre nyttar på stader ”der ingen skulle tru at nokon kunne bu”. Nynorsken er i bruk i by og land, -kvar dag. I handlelister, aviser, skulebøker og sms. Nynorsken er i bruk av dei mest populære forfattarane i samtida som Frode Grytten, Agnes Ravatn, Jon Fosse, Are Kalvø og Ragnar Hovland. Den lever i aller høgaste grad.

Dersom ein skal leite etter grunnar for kvifor nynorsken er blitt så upopulær, må nynorskbrukarane først av alt gå i seg sjølve. I fjor melde Norsk språkråd at ny rettskrivingsreform for nynorsk skal innførast 1. august 2012. Den nye rettskrivinga skildrar ei utvikling som er uheldig. Den sakte liberaliseringa av den nynorske rettskrivinga har vore og er eit feilslått forsøk på å gjere nynorsken meir «brukarvenleg». Det verkar som om baktanken er at dess nærare det nynorske skriftspråket kjem bokmålet, dess betre omdøme får det. Lause rammer fører ikkje til tryggleik, snarare tvert i mot. Dei mange ulike moglegheitene gjer nynorsken enda vanskelegare, og særs forvirrande, – òg for oss som har nynorsk som hovudmål. Klaus Johan Myrvoll poengterte dette då han i ein kronikk i Dagbladet 23. januar i år viste til at setninga ”Vi ønsker dere velkommen”, no kan skrivast på 16 ulike vis på nynorsk. Dette er å gjere både sidemålsbrukaren og hovudmålsbrukaren ei bjørneteneste.

Samstundes må me sjå kampen mot nynorsken i lys av generelle samfunnsendringar. Noreg førespeglar seg ei framtid som kunnskapsnasjon, samstundes som det blir drive budsjettering av kunnskap. For å bli betre i fag, kuttar me fag. Ein ynskjer kvalitet snarare enn kvantitet når det kjem til teori. Likevel er det ein logisk brest for ein språklærar når ein vel å prioritere bort språklæring for å styrke språklæringa i eit anna skriftspråk. Som språklærar veit ein at språklæring omhandlar prinsippet om omvendt inflasjon. Dess meir ein lærer, dess sterkare og meir verd blir kunnskapen ein allereie har. Dess meir ein lærer om språk, dess meir forstår ein av andre språk. Det blir som å legge puslespel. Dersom ein blir sitjande å pusle med nokre få betar, forstår ein mindre av heilskapsbiletet enn dersom ein gjev seg ut på dei neste puslebetane i tillegg. Ved å lære nynorsk lærer ein meir norsk.

Det er kanskje enkelt å ”legge ned” eit skriftspråk i eit samfunn, men då skal ein vere bevisst på kva ein kvittar seg med og kor vanskeleg det er å byggje det opp att. Nynorsken var i si tid eit viktig element i frigjeringskampen frå Danmark og er eit skriftspråk basert på eit mangfald av norske dialektar. Dette er historie, kultur, identitet og brukskunst med stor verdi.

Når ein elev ved Lambertseter vidaregåande ytrar til NRK at ”nynorsk er «et utdøende språk, som vi må hjelpe til å drepe”, er ikkje dette ei unik ytring. Det føyer seg inn i rekka av åtak mot nynorsken, meg som nynorskbrukar og min identitet. For nynorsken er nemleg røtene mine, – og nettopp min identitet.
Kampen for eit landsmål var ein kamp som blant anna Per Sivle kjempa, men som han aldri fekk nyte fruktene av. Per Sivle var den ideelle språkmannen då han skreiv både på landsmål og riksmål. Mon tru kva mannen bak dikt som ”Den fyrste song” hadde tykt om nynorsken sitt omdøme i dag. Kanskje er det like godt at han har pensjonert seg frå den offentlege debatten og no står og kviler framføre Drammen bibliotek.

Nynorsklærar på Austlandet

Eg var litt for tidleg til engelsktimen i ein av klassane mine. Ein norsktime var over og frustrasjonen var til å kjenne på. “Nynorsk er dritt, ass”, høyrte eg ein av elevane mumle. “Hvorfor må vi lære dette?” spurte ein annan. Nynorsk grammatikk hadde stått på agendaen og den dyktige norsklæraren deira hadde stått ovanfor ei kjend utfordring i den norske skulen; å undervise nynorsk til ei gruppe kritiske bokmålselevar. Det er til tider ein tungrodd situasjon.

Då eg skulle starte timen måtte eg spørje om noko eg hadde gått og lurt på lenge.

-Kvifor er det greit med nynorsk når eg skriv det, men ikkje som del av pensum?

Trass i at eg underviste i hovudsakleg engelsk og tysk, nytta eg konsekvent hovudmålet mitt i vanlege beskjedar, på vekeplanen og i samfunnsfagtimane. Sidan august hadde eg ikkje fått ein einaste negativ kommentar på målbruken. Snarare positive og nysjerrige kommentarar når eg nytta ord dei tykte var litt rare og morosame.

Det vart stille i klasserommet før ein elev utbraut:

- Jamen, da er det jo DEG Inga! Det er liksom du som skriver!

Det var tydeleg konklusjonen. Saka var biff. Det kom ingen innvendingar og elevane hadde allereie byrja å summe seg imellom medan dei fann fram bøker og teksten me skulle jobbe med.

Ved tavla stod ein stykk rørt lærar som måtte svelge eit par ekstra gonger. Tenk så fint. Å få lov til å vere ein positiv assosiasjon med nynorsken.

/Inga